De Sportminister schreift, datt d'Regierung e kloert Konzept, wat de Benevolat ugeet, wëll ausschaffen.

D’CSV Deputéiert Nancy Kemp-Arendt hat dem Sportminister eng parlamentaresch Fro iwwert de Benevolat am Sport hei zu Lëtzebuerg gestallt. Déi fréier Olympionickin wollt wëssen, wat fir Mesurë konkret an de leschte 5 Joer geholl goufen, ob de Minister d'Meenung deelt, datt weider Mesuren néideg sinn a wat hie wëlles huet ze ënnerhuelen? Lo huet den Dan Kersch op déi Froe geäntwert.

Benevolat am Sport - Rep. Frank Hippert

De Sportminister schreift, datt d'Regierung e kloert Konzept, wat de Benevolat ugeet, wëll ausschaffen. Et wëll een eng Etüd an Optrag ginn, fir d'Besoine vun den Asbl'en besser ze verstoen. Mat der Agence du Bénévolat, an iwwert e strukturéierten Dialog mat den Associatiounen, wäert eng Strategie fir d'Promotioun vum Benevolat ausgeschafft ginn. D'nächst Joer ass mat der Agence vum Benevolat och eng Sensibiliséierungscampagne fir de Benevolat am Sport geplangt.

Wat vu Mesurë bis elo geholl goufe weist de Sportminister Dan Kersch op d'Professionaliséierung vun de Federatiounen hin. D'Subventioune vum techneschen an administrativem Personal, wat d'finanziell Hëllef ugeet ass staark geklommen. 2019 ëm ronn 20 Prozent, vun 2015 un bis elo, also iwwer 5 Joer, ëm ronn 42 Prozent. Dës Legislaturperiode sollen op deem Plang, an der Moyenne 10 Poste pro Joer bäi kommen. Wat do de finanzielle Volet betrëfft, gëtt de Budget vun 2018 bis 2023 méi wéi verduebelt. Et geet vun 3 Milliounen Euro op 6,3 Milliounen an d'Luucht, dat ass eng Augmentatioun vun 106,65 Prozent. Eng weider Mesure ass, datt zanter Joren de Sportministère d'Assurance Casco fir Dirigente vu Federatiounen a Veräiner iwwerhëlt. Dat si ronn 80 Dausend Euro d'Joer. Wat de Congé Sportif fir Dirigente vun de Federatioune concernéiert, geet ass dee vu 25 op 50 Deeg eropgesat ginn. Et gëtt och dru geschafft, fir eng Ännerung am Congé Sportif virzehuelen, fir dem Benevolat am Beräich vun de Veräiner entgéint ze kommen.

De Subsite Qualité + gëtt et elo zanter 3 Joer. Et ass en Outil fir bei de Veräiner e Manktem u benevollen Trainer opzefänken, esou de Sportminister. D'lescht Joer sinn esou zum Beispill 3,4 Milliounen Euro un d'Veräiner ausbezuelt ginn.

An zanter 2009 ginn och d'bénévoles sportifs de l'année geéiert. Dës Initiative gëtt och weidergefouert, esou den Dan Kersch, wann awer och ënnert enger anerer Form, wéi dat aktuell de Fall ass.

Eis géigeniwwer huet d'Nancy Kemp-Arendt gesot, datt hir déi Mesuren net duerginn. Fir de Benevolat am Sport opzewäerten, kéint een zum Beispill drun denken, fir all Joer, wou een sech als Benevollen engagéiert huet, 1 Mount éischter an d'Pensioun kënnen ze goen, esou d'CSV-Deputéiert.