De Manuel Cardoni sot am RTL-Interview, dass ee sech bewosst wier, dass Futtball aktuell net dat Wichtegst ass.

D'Konzept vum sportlechen Deconfinement fir de Futtball, gouf vun engem Experten-Gremium, mat Vertrieder vum Sportministere, dem Comité Olympique, dem Héichleechtungssportinstiut Lihps, an de Sportmedezinner, ugeholl. Een deen dat mat sengem Trainerstaff ausgeschafft huet, ass den FLF-Trainer Manuel Cardoni: "Mir waren an enkem Kontakt mat Vertrieder vum Sportministere. Wéi sinn d'Krittären? Keng Vestiairen keng Zweekämpf, keng Zuschauer, keng Schwämmen, dat hu mer souwisou net. Dann huet gëtt geheescht maximal 20 Leit. Mir hunn eis néierens inspiréiert, mir mussen einfach kucken déi Mesurë vum Ministere ze respektéieren. Mir wëssen awer och, datt an dëser Zäit Futtball net dat Wichtegst ass."

Dat Konzept, dat ausgeschafft gouf, gëllt fir de ganze Lëtzebuerger Futtball. Lo musse just nach d'Gemengen hire Feu-vert ginn, datt d'Futtballsterrainen nees accessibel ginn.