Virun enger Woch goufen d'Restriktiounen am Sport, déi et wärend dem Confinement goufen, opgehuewen.

D'Veräiner an domadder verbonnen och d'Federatioune fäerten awer, dass een d'Corona-Kris nohalteg wäert ze spiere kréien.

Schwéier Zäite fir d´Sportveräiner duerch de Covid-19

An dat op zwee verschiddenen Niveauen: Engersäits op deem Finanziellen an anersäits op dem Sportlechen. Et gëtt nämlech gefaart, dass virun allem bei deene Jonken den Interessi verluer gaangen ass, well et keng richteg Trainingsméiglechkeete goufen a virun allem och keng Kompetitiounen.

D'Presidentin vun der Volleyball-Federatioun, Norma Zambon, ass sech der Problematik bewosst. Et wier richteg, dass si e puer Méint wéineg Aktivitéiten haten, mee och dass si erëm a Gruppen kéinten trainéieren. D'Jugend géing zesummegeruff ginn, fir de Grupp zesummenzehalen a keen ze verléieren.
Déi aner Fr,o déi sech stellt ass déi, wéi een déi finanziell Abousse ka kompenséieren? D'Veräiner brauche Suen, fir dass si de Sportsbetrib kënnen um lafen halen. Och wann d'Sponsore bei der Staang bleiwen, si fest agerechent Recetten, déi zum Beispill duerch organiséiert Fester reegelméisseg erakommen, an de leschte Méint ausbliwwen.

Fir de Manager vum Bierchemer Handball, Tom Majerus, bedeit dat, dass een déckt Lach an der Kees ass. Si hätten ausgerechent, dass 15-20 Prozent vum Budget ewechfalen, well souvill Manifestatioune missten ofgesot ginn. Et wier awer fir all Sportaart sou an hie géing fäerten, dass an Zukunft déi eng oder aner béis Iwwerraschung kéint kommen.

Den Tom Majerus sot och nach, dass et gutt wier, dass de Sport-Ministère de Veräiner ee Subside zoukomme léisst, allerdéngs wier dat just eng Drëps op de waarme Steen.