„Sportler, déi am ëffentlechen Déngscht schaffen, an hire Sport semiprofessionell wëlle maachen, kënne bis zu 50% fräigestallt ginn", sou den Dan Kersch.

De Sportminister huet dat zulescht am Radio Sport Club hei op RTL ugangs des Joers gesot. Dat gouf à ce stade bei Elite-Eenzelsportler ugewannt.

Ekippesportler 50% fräigestallt? / Rep. Franky Hippert

Déi éischt Plaz, fir dat hei am Land nozefroen, ass beim Lihps, dem Institut fir Héichleeschtungssport. Am Lihps ass de Laurent Carnol, féieren Olympionik a Klassebeschten op der Uni, zoustänneg fir d'Dual-Karriär: "Et ass richteg, datt d'Sportgesetz effektiv déi Méiglechkeet virgesäit, fir Elittesportler hir Aarbechtszäit z'amenagéieren, fir hirem Sport méi professionell nozegoen. Dat gëtt oft fir zum Beispill d'Olympia-Qualifikatioun oder Olympesch Spiller oder Paralympesch Spiller vun de Sportler an Usproch geholl. Et ass och eng Mesure, déi vum Sportministere ënnerstëtzt gëtt."

D'Fro ass elo, ob dat dann och fir Ekippesportler hei am Land theoretesch méiglech wär, fir wann een am ëffentlechen Déngscht schafft, 50% fräigestallt ze ginn, fir säi Sport semiprofessionell ze maachen?

"Ob et fir Ekippesportler machbar ass, ass et esou, datt all Elittesportler, deen unerkannt ass vum COSL, dovu profitéiere kann. Ob et en Individual- oder Ekippesportler ass, ass dobäi net entscheedend."

COSL iwwer Elite-Ekippesportler / Franky Hippert

Fir dat elo och fir Ekippesportler ze applizéieren, wär eng nei Approche beim Lëtzebuerger Comité Olympique, dozou den Directeur Technique Heinz Thews:

"Also Grondsätzlech ass den COSL dofir, wa mer fir méiglechst vill Sportler am Eliteberäich eng Verbesserung kréien. Hei si mer elo vill am spekulative Beräich. D'Fro ass elo a wéi wäit een dëst fir wei eng Sportler, extrem schaarft Instrument fir Leit aus ëffentlechen Déngscht fräizestellen wëll opzéien an opmaachen. Dat heescht vum Niveau eraus vun den Olympesche Spiller, eben da fir Ekippesportler. Mir mussen och kucken, wéi vill de System dat géif verdroen. Da muss dat och beschwat ginn, wei et och mam politesche Wëllen ausgesäit."

Fir den Directeur Technique vum COSL ass eppes ganz wichteg:

"Wann esou eppes gewollt ass, an d'Rahmebedingunge gemaach sinn, ass et extrem wichteg, Konzepter ze bauen, déi net just fräi maachen, mä och, wéi een déi Zäit sënnvoll notzt."

En theoretescht Beispill fir esou e Fall wär den Ben Weyer. Et kéint een awer och e Basketballspiller oder e Volleyballspiller huelen. Ma den 23 Joer alen Handballnationalspiller ass fest ugestallt bei der Police. Hien hätt awer och d'Potenzial, de Sprong an de Profiberäich a senger Sportaart ze packen. Wann s de bis am Beruffsliewe bass, ass de Spagat tëscht Full-Time-Job a sech och nach am Sport weider ze verbesseren, ganz schwiereg. Wann s de awer iwwer eng bestëmmten Zäit, 2 Joer zum Beispill, kéints däi Sport hei am Land Semi-Professionell maachen an iwwert dee Wee de Sprong an de Profiberäich packen, géif dat och duerno der Nationalekipp ze gutt kommen:

"Nämlech dat et sech ëm Keyplayer vun der Nationalekipp handelt, oder Perspektivathleten, déi enge Kéier Keyplayer vun der Nationalekipp solle ginn," erkläert den Heinz Thews.

Den aktuelle System gouf bis ewell just bei Eenzelsportler ugewannt, wei zum Beispill och beim Tom Habscheid, dee sech iwwert dee Wee besser op d'Paralympesch Spiller ka preparéieren:

"Wann e Sportler déi Viraussetzunge vum COSL erfëllt, ass et ëmmer wichteg, datt fir d'éischt mat senger Federatioun a mam COSL e konkrete Projet definéiert gëtt, op deen de Sportler hischafft. Am Individualsport zum Beispill Olympesch Spiller. Bei eis um Lihps ass et dann, fir ze kucken, fir déi bescht méiglech Resultater mam Sportler ze kréinen a berufflech och weider kënnen ze evoluéieren."

Sportminister iwwer Elite-Ekippesportler / Franky Hippert

De Sportsminister Dan Kersch ass der Iddi géintiwwer oppen, verschidde Krittäre missten awer erfëllt ginn.

"Prinzipiell stinn ech alle gudden Iddien positiv géigeniwwer. Et muss een dëst natierlech mat de Verantwortleche vum COSL diskutéieren. Wat fir mech wichteg ass, ass datt d'Krittäre fir jiddereen en d'nämmlecht sinn, awer wat net dir geschéien datt mer an e System kommen vu Staatsamateuren esou wéi mer se am Ostblock haten, dat ass eppes, wat mer op kee Fall wëllen, also oppen, fir iwwert d'Iddi ze schwätzen. Ech hat jo och schonn d'Iddi lancéiert, fir en ziville Statut, fir déi, déi net an d'Arméi wëlle goen, mä ganz kloer d'Krittäre musse fest sinn, a fir jiddwereen d'nämmlecht sinn."

Fir de Comité Olympique an de Sportsministère wär dat eng nei Mesure, fir och de Sportler aus Ekippesportaarten, déi scho schaffen, d'Méiglechkeet ze ginn, iwwert e semiprofessionellen Alldag hei am Land, de Sprong an d'professionnell Welt am Ausland ze packen an iwwert dee Wee der Nationalekipp nees méi Qualitéit géif bréngen.