Den Deputéierte vun de Pirate Marc Goergen hat an enger parlamentarescher Fro gefrot, ob et schonn e Successeur vum Rob Thillens géing ginn.

An enger parlamentarescher Fro un de Sportminister, wollt den Deputéierte vun de Pirate Marc Goergen ënnert anerem wëssen, ob de Poste vum  „Commissaire à l’Education physique et aux Sports“ schonns nei besat wier.

A senger Äntwert schreift den Dan Kersch, dass dee Posten nach net besat wier. De Projet de loi géif an der zoustänneger Chamberskommissioun leien.

Den Hannergrond vun der Fro ass deen, dass de fréiere Commissaire aux Sports, Rob Thillens, hei bei eis op der Antenne gesot huet, dass een och an Zukunft e Fachexpert am Sportberäich op deem Poste misst hunn a kee politesche Beroder.

Et ass kee Geheimnis, dass dee Posten, esou wéi en elo am Projet de loi ausgeschriwwen ass, dem aktuelle Generalkoordinateur am Sportsministère, Laurent Deville, op de Leif geschriwwen ass. Deen huet awer keng sportspezifesch Formatioun.