Zanter e Méindeg ass a verschiddene Branchen nees méi Aktivitéit méiglech. Dat zielt och fir d'Reitschoulen, déi nees Coursë kënnen halen.

An de Reitställ war d'Situatioun souwisou eng aner wéi op anere Plaze well d'Leit ëmmer bei hir Déieren hunn dierfe goen.

D'Gebridder Kandel hunn am Joer 2002 de Stall vun den Elteren iwwerholl an en iwwer d'Jore lues a lues ausgebaut zu deem wat en haut ass. 2020 an och elo den Ufank vun dësem Joer hunn och si sech der Situatioun missen upassen. Besonnesch d'Reitschoul huet missen ënner anere Konditioune fonctionéieren. wéi een dat gewinnt war. Hunn aner Betriber noutgedronge vun den Hëllefe vum Staat profitéiert, sou huet een um Haff dovun ofgesinn.

An eisen Nopeschlänner erlieft een am Moment gären emol d'Situatioun, dass Leit, déi duerch déi sanitär Kris finanziell manner gutt do stinn, hiert Hobby hu missen opginn, fir iwwer d'Ronnen ze kommen. Hei schéngt een awer zu Lëtzebuerg gréisstendeels dovu verschount ze bleiwen.

Zanter e Méindeg funktionéieren d'Schoulen nees mat maximal 10 Leit an de Betrib kann deemno nees normal lafen.