E GEET zu Fouss, wann en nëmme kann, mä dat GEET em net duer.
Update: 18.04.2019