Am 5. Episod vun Ausgesat, fänkt een un ze spieren datt déi grouss Final ëmmer méi no kënnt. Déi zwee Teams liwwere sech eng enorm spannend Course...
Update: 24.09.2019