Am 2. Episod, geet et fir eis Kandidaten an den Dschungel, bei d'Orang Asli, den Urawunner vu Malaysien. An och hei erwaarden se kniwweleg Challengen.
Update: 12.09.2019