Nei Leit gi bei "GreenWallet" gebraucht an do probéiert een d'Spëtzeleit vun der Konkurrenz "Fin21" ze kréien
Update: 19.02.2020