Tottenham hat keng Méi zu Belgrad a Bayern hunn am eegene Stadion gewonnen.
Update: 06.11.2019