De Grond ass Asbest, deen am Gebai ass. Et soll eréischt ofgerappt ginn, wann dat neit Südspidol fäerdeg ass.
Update: 14.03.2019