Eng kal a fiicht Nuecht ass duergaangen, fir dass op der Musel eng ganz Recolte a Fro gestallt ass.
Update: 14.05.2019