Et war gewosst, dass de Chantier vum Tram an den nächste Joren fir Problemer géif suergen, mä wann et da bis souwäit ass, gëtt een awer kal erwëscht.
Update: 15.05.2019