Leit aus dem Grand-Duché ginn am EU-Verglach am meeschte vun hirem Revenue fir hiren Immobiliëprêt aus an et gi net genuch Sozialwunnengen.
Update: 10.07.2019