Am Juli hat de Gemenge-Conseiller Gary Diederich dem Roberto Traversini en Interessekonflikt beim Ausschaffe vum neie PAG virgehäit.
Update: 18.09.2019