De Resumé vun der Ried, d'Reaktiounen an eng Analyse iwwert dat Ganzt.
Update: 08.10.2019