50% vun de Beem zu Lëtzebuerg sinn um Ofstierwen oder schonn dout, dat geet aus dem Rapport vun der Naturverwaltung virun engem Mount ervir.
Update: 05.12.2019