D'Enseignantsgewerkschaft SNE huet am Oktober an am November hir Membere consultéiert an opgrond vun deene Gespréicher e Cahier des charges ausgeschafft.
Update: 12.02.2020