Et war eng wichteg Persoun an der Geschicht zu Lëtzebuerg an awer verfält d'Haus ëmmer méi, obwuel et ënnert Denkmalschutz steet.
Update: 21.02.2020