Nodeems Visitten an Alters- a Fleegeheemer duerch d‘Corona-Pandemie eng Zäit verbuede waren, versicht een nees Normalitéit an d‘Strukturen eranzekréien.
Update: 31.07.2020