Den Educatiounsministère wëll fir d'Schoulrentrée méi cibléiert op d'Entwécklung vun de Covid-Infektioune reagéieren.
Update: 04.08.2020