Grond ass d'Extensioun vum Stroumreseau am Uelzechtdall a béide Gemengen, dee vun 220 op 380kV soll gehéicht an doduerch nei verdeelt soll ginn.
Update: 04.08.2020