Et hätt ee vill geléiert duerch déi 1. Phas vum Large Scale Testing. Do sinn sech Politik a Wëssenschaft eens. Déi 2. Phas vum LST gëtt nach presentéiert.
Update: 14.09.2020