Déi Lénk fuerderen op hirem Kongres e komplett nei duerch-duechte Wirtschaftssystem; déi aktuell Politik géif nämlech an eng Sakgaass féieren.
Update: 20.09.2020