Mam Buch soll d’Lëtzebuerger Geschicht a Kultur vun Esch nach besser promouvéiert ginn.
Update: 18.10.2020