Wat maachen, wann een an der jeeweileger Impfphas net invitéiert gouf, obwuel een dem Alter oder der Vulnerabilitéit no misst dru sinn?
Update: 12.04.2021