Wärend Joerzéngten huet d’Cité Syrdall fir negativ Schlagzeile gesuergt. Elo realiséiert de Fonds du Logement zu Wecker de Quartier “An der Schmëtt”.
Update: 15.06.2021