Zil vun Gesondheetsdësch ass et jo, zesumme mat allen Acteure vum Terrain eng gemeinsam Visioun vum zukünftege Gesondheetssystem am Land ze kréien.
Update: 22.07.2021