Déi grouss Erausfuerderungen, déi op d'Land duerkommen: Klima, Logement, Sozialpolitik an Digitaliséierung.
Update: 12.10.2021