Wat hunn d'CFL wëlles, mat hire Garen, deenen aalen Tunnelen oder och nach de Barrières-Häisercher vu fréier, déi deels ganz no bei de Schinne stinn?
Update: 27.01.2022