En Deel vun der Avenue Pasteur um Lampertsbierg kritt an deenen nächste Méint souzesoen en neien Ustrach.
Update: 28.01.2022