TNS Ilres huet eng Etüd am Optrag vun der Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker zu Lëtzebuerg iwwert de Glawen hei ma Land duerchgeféiert.
Update: 21.06.2022