Lëtzebuerger Uebst a Geméis ass gefrot, fir den eege Bedarf vum ganze Land, gëtt allerdéngs net genuch ugebaut. Et géif een am eestellege Prozentberäich leien.
Update: 27.06.2022