Den Adnan Esmaiel ass Dokter. Exerzéieren däerf hien hei am Land awer net. Dat, well hie säin Ofschloss an engem Drëttstaat gemaach huet.
Update: 09.08.2022