Wann een aus dem héijen Norden an d'Stad schaffe geet, an den ëffentlechen Transport hëlt, brauch ee vill Zäit.
Update: 23.09.2022