ArcelorMittal wëll op de Lëtzebuerger Sitten investéieren, fir méi klimaneutral ze ginn a gëtt dobäi vum Staat finanziell ënnerstëtzt.
Update: 27.09.2022