Dem Escher OGBL no géif et dacks zu laange Schlaange virun der Spuerkeess-Filial kommen an dacks wieren et eeler Leit, déi misste waarden.
Update: 25.11.2022