An hirem Avis zum Staatsbudget hat d'Cour des Comptes proposéiert fir aus der Tripartite eng Quadripartite ze maachen.
Update: 02.12.2022