Wéi um Bord vun der Reunioun vum Syvicol gewuer ze gi war, sinn d'Gemengen zwar all vun de Präishaussë concernéiert, ma dat awer ganz ënnerschiddlech.
Update: 06.02.2023