Den Ordre vun den Architekten an Ingenieuren zu Lëtzebuerg weist sech besuergt, well d'Zuel vun den Opträg fir déi nächst Joren ongewéinlech niddreg ass.
Update: 22.03.2023