Mat Hëllef vun enger neier Strategie vum Tourismusministère soll de Secteur weider ausgebaut a gestäerkt ginn.
Update: 30.03.2023