Beim Numm Ferrari&Friends kënnt engem fir d‘éischt emol ee Bild an de Kapp: d’Passioun fir schéin a séier Autoen.
Update: 15.04.2019