All Kand huet d’Recht ze wëssen, wie seng Eltere sinn. Esou ass et an der UN-Kannerrechts-Konventioun festgehalen.
Update: 13.05.2019