Hei zu Lëtzebuerg, egal ob gären oder net, kann all Kand an d’Schoul goen. 63 Milliounen aner Kanner op der Welt hunn déi Chance net.
Update: 04.06.2019