Dass verschidde Produktiounen ofgebrach goufen, dat ass gewosst, ma Reegelen a Gesetzer hu missen ugepasst ginn, fir kënne nees ze fonctionéieren.
Update: 08.10.2020