Wie sech heiansdo mol amuséiert, de Villercher net just nozelauschteren, mee si och ze kucken, weess, dass dat net ëmmer sou evident ass.
Update: 20.01.2021