Duerch den Takeaway an d’Livraisounen, landen ëmmer méi Verpackungen am Reschtoffall. 450 Tonne waren et eleng 2018.
Update: 11.02.2021