Vill Eltere wënsche sech u sech Reegelen, wéi, wat a wéi laang Kanner sollen/dierfen Bildschiermer notzen. Eng pauschal Reegel wier do awer schwéier.
Update: 26.04.2021