De Laurent wosst als Kand nach net dass hien eng Kéier Déiereflüsterer gëtt, seng Geschicht hannendrun huet awer fréi ugefaangen.
Update: 21.09.2021